Meffert

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Meffert ČR spol. s r.o., IČO 45240931, a kupujícím a objednatelem.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná
práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy uzavírané mezi společností Meffert ČR spol. s r.o., IČO 45240931, a
kupujícím a objednatelem.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI MEFFERT ČR SPOL. S R.O. PLATNÉ OD 1. 1. 2021 (DÁLE JEN „VOP“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. „Rámcovou kupní smlouvou“ se rozumí písemně uzavřená rámcová kupní smlouva, na jejímž základě bude uzavírána Kupní smlouva postupem dle části 2 těchto VOP.

1.2. „Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle části 2 těchto VOP. Není-li stanoveno jinak, rozumí se Kupní smlouvou dle těchto VOP též Rámcová kupní smlouva.

1.3. „Prodávajícím“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR spol. s r.o., se sídlem Do Čertous 2627/9, 193 00 Praha 9, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6783.

1.3. „Kupujícím“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust. § 2079  a násl.  Občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto v Kupní smlouvě označen.

1.4. „Občanským zákoníkem“ se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. „Zbožím“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.6. „Službou“ se v těchto VOP rozumí služby poskytované Prodávajícím v rozsahu dle Ceníku Služeb, přičemž práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti s poskytovanou Službou, jsou obsaženy v dokumentaci, která bude Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s poskytovanou Službou předána. Kupující nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.

1.7. „Ceníkem Zboží“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Zboží. Aktuálně platný Ceník Zboží je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Zboží a v něm obsaženými cenami souhlas.

1.8. „Ceníkem Služeb“ se rozumí platný ceník Prodávajícího pro dané Služby. Aktuálně platný Ceník Služeb je k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovým Ceníkem Služeb a v něm obsaženými cenami souhlas.

1.9. „Objednávkou se rozumí písemně, telefonicky či osobně učiněná objednávka Zboží ze strany Kupujícího či osoby jím pověřené.

1.10. „Potvrzením“ se rozumí písemné potvrzení Objednávky Zboží ze strany Prodávajícího, zahrnující veškeré Prodávajícímu známé údaje Objednávky. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané Potvrzení.

1.11. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.

1.12. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.13. V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.

1.14. Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly Prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP a/nebo Kupní smlouvou, nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.

1.15. Změny platného Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb je Prodávající oprávněn realizovat prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to alespoň 14 dnů před okamžikem účinnosti této změny s tím, že Prodávající je v takovém případě současně oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny příslušných ceníků oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny příslušných ceníků se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy tato změna nabude účinnosti.

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za podmínek stanovených těmito VOP Objednávku na dodávku Zboží. Objednávka Zboží musí obsahovat:

 1. a) specifikaci Zboží, tj.:

          – název Zboží

          – velikost balení

          – požadované množství

          – požadovaný odstín a název vzorníku    

b) specifikace Služeb (jsou-li objednávány)                  

c) požadovaný termín dodávky

d) způsob dopravy

e) přesné místo určení a kontakt na Kupujícího, popř. přebírajícího

f) kontaktní e-mail pro vyřizování Objednávek.

V případě akceptace Objednávky ze strany Prodávajícího není absence písemné formy a/nebo jakékoliv jiné shora uvedené náležitosti Objednávky důvodem neuzavření Kupní smlouvy a /nebo její neplatnosti.

2.2. V případě, že Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zašle na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení. Kupující nese plnou odpovědnost za to, že jím určený e-mail pro doručení Potvrzení je zajištěn trvalou a nepřetržitou správou. Nebudou-li jakékoliv údaje v Potvrzení odpovídat Objednávce Kupujícího, je Kupující povinen obratem, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku odeslání Potvrzení toto písemně odmítnout, a to zcela nebo zčásti. Za splnění písemné formy je považováno i e-mailem odeslané odmítnutí Potvrzení. Neodmítne-li Kupující Potvrzení stanoveným způsobem a v uvedené lhůtě, považuje se jejím uplynutím Kupní smlouva za uzavřenou. V případě urgentních Objednávek s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. V případě, že Kupujícím nebude sdělen kontaktní e-mail pro potvrzení Objednávky, je podmínkou uzavření Kupní smlouvy písemná Objednávka Kupujícího, přičemž Kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací této Objednávky ze strany Prodávajícího. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace Objednávky je právem, nikoliv povinností Prodávajícího. Pro účely tohoto článku (čl. 2.2.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

2.3. V případě vytvoření Objednávky osobně v sídle Prodávajícího se považuje Kupní smlouva za uzavřenou okamžikem podpisu Objednávky ze strany Kupujícího či jím pověřené osoby.

2.4. Prodávající je oprávněn v rámci Potvrzení Objednávku upravit. Potvrzení obsahující takto upravenou Objednávku se považuje za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupujícím ve lhůtě do 24 hodin od odeslání Potvrzení obsahující upravenou Objednávku sděleno Prodávajícímu, že upravenou Objednávku neakceptuje, dochází uplynutím této lhůty k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v Potvrzení obsahující upravenou Objednávku. V případě urgentních Objednávek s termínem vypravení Zboží v řádech hodin se zkracuje lhůta k odmítnutí Potvrzení obsahující upravenou Objednávku na 2 hodiny od okamžiku jeho odeslání. Pro účely tohoto článku (čl. 2.4.) se neuplatní § 1740 odst. 1 věta druhá Občanského zákoníku.

2.5. Kupující je oprávněn zrušit Objednávku nejpozději s jejím doručením Prodávajícímu. V takovém případě Kupující uhradí Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vynaložené náklady související s jejím doručením, popř. překládkou či uskladněním Zboží. Ustanovení čl. 3.2. těchto VOP tím nejsou dotčena. Objednávka Zboží dle těchto VOP je považována za neodvolatelnou nabídku na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu § 1736 Občanského zákoníku.   

2.6. Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky. V případě absence tohoto údaje Prodávající neodpovídá za škody vzniklé z důvodu případné odlišnosti tónovaných výrobků oproti původně dodaným.

2.7. K takové Objednávce, která bude odkazovat na obchodní podmínky Kupujícího anebo na jakékoliv jiné obchodní podmínky nebude přihlíženo a bude pro účely těchto VOP považována za neúčinnou.

 1. Realizace dodávek

3.1. Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo předání objednaného Zboží prvnímu přepravci, a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Bližší specifikaci upravuje čl. 4 těchto VOP.

3.2. Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není-li stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží a Prodávajícímu tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady Kupujícímu Prodávajícím vyúčtovány a Kupující je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.

3.3.  Není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, jsou dodací lhůty dodání Zboží stanoveny následovně:

 1. je-li Zboží skladem, činí dodací lhůta max. 5 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy;
 2. není-li Zboží skladem, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou;
 3. jedná-li se o Zboží dle individuálních parametrů Kupujícího, je dodací lhůta mezi smluvními stranami sjednána vzájemnou dohodou.

3.4. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí Objednávky v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není Objednávka vykryta, Prodávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání.

3.5. Odmítne-li Kupující z jakéhokoliv důvodu převzít Zboží vyrobené na míru dle jeho specifických požadavků, uhradí Kupující Prodávajícímu na jeho písemnou výzvu veškeré vynaložené náklady související s  doručením, popř. překládkou či uskladněním takového Zboží. Odmítnutí převzetí takto individuálně vyrobeného či upraveného Zboží nezbavuje Kupujícího povinnosti uhradit celou kupní cenu Zboží za standardních platebních podmínek dle těchto VOP.

 1. Místo plnění

4.1. V případě dopravy Zboží zajišťované Prodávajícím je místem dodání místo v České republice a/nebo Slovenské republice uvedené Kupujícím, případně obsažené v Objednávce (Kupní smlouvě).

4.2. V případě dopravy Zboží zajišťované Kupujícím, dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího nebo jiné místo určené Prodávajícím a za řádné a včasné dodání Zboží se považuje předání Zboží prvnímu přepravci.

4.3. V případě vlastního převzetí Zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího, je Kupující povinen převzít zboží do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat skladné ve výši 25,- Kč za 1 m2  a den zabrané skladovací plochy.

4.4. V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno samostatně dle Ceníku Služeb), je místem dodání místo v ČR uvedené Kupujícím.

 1. Obaly a skladování Zboží

5.1. Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené.

5.2. V případě, že Prodávající dodává Kupujícímu Zboží na EURO paletách, je povinen Kupující obratem (výměnou) vrátit palety v odpovídající kvalitě zpět Prodávajícímu. 

5.3. V případě, že Kupující není z nějakého důvodu schopen EURO palety Prodávajícímu obratem vrátit (vyměnit), je Kupující povinen tuto skutečnost i s počtem dlužných palet uvést na dodací list Prodávajícího. Od okamžiku převzetí Zboží běží Kupujícímu 30-ti denní lhůta na vrácení EURO palet (na jeho náklady) Prodávajícímu. Pokud EURO palety v této lhůtě prodávajícímu nevrátí, souhlasí Kupující s tím, že mu bude fakturována částka 200,-Kč bez DPH za 1ks EURO palety, a to se splatností 15 dnů od doručení výzvy k úhradě.

5.4. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě 5°C.

5.5. Při skladování je třeba dbát pokynů, uvedených v Technických listech jednotlivých výrobků, zejména v zimním období, aby nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů.

 1. Ceny

6.1. Sjednané ceny odpovídají platným ceníkům, tj. Ceníku Zboží a/nebo Ceníku Služeb Prodávajícího. Tyto aktuálně platné ceníky jsou k dispozici na www.meffert.cz (v tištěné podobě na vyžádání); Kupující vyslovuje s takovýmito ceníky a v nich obsaženými cenami souhlas.

6.2.   V případě, určení ceně odlišné od ceny určené podle odst. 6.1 těchto VOP, je pro smluvní strany závazná cena uvedená v Potvrzení a/nebo v Kupní smlouvě.

6.3. Při poskytování jakýchkoli slev Kupujícímu, se tyto nevztahují na palety EURO.

6.4. Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na zálohovou fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží je v takovém případě možný pouze po prokazatelném zaplacení úplné ceny Zboží. Prodávající umožňuje platbu za cenu Zboží až po jeho dodání pouze v případě uzavření Rámcové kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnosti Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu. Posouzení platební bezúhonnosti leží na Prodávajícím. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur a mezní úvěr pro cenový objem Zboží je v takovém případě stanoven v Rámcové kupní smlouvě.

6.5. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v Ceníku Zboží Prodávajícího, bez DPH. Mezi smluvními stranami mohou být ceny Zboží dohodnuty individuálně, a to v rámci plošného rabatu na vybrané druhy Zboží, podle ujednání v Rámcové kupní smlouvě, nebo v rámci individuální slevy, podle ujednání v Kupní smlouvě. V případě jakékoliv z těchto úprav kupní ceny je kupní cena za Zboží v rámci Potvrzení již ponížena o částku odpovídající poskytnuté slevě. Poskytnutí jakékoliv slevy z kupní ceny závisí výhradně na uvážení Prodávajícího, přičemž bez předchozí domluvy není na poskytnutí slevy z ceny Zboží právní nárok. Prodávající si vyhrazuje právo určit rozdílnou cenovou sazbu na Zboží nebo upravit celkovou výši slevy vzhledem k plnění ze strany distribučních skladů Prodávajícího, a to po dohodě s Kupujícím.

 1. Platební podmínky

7.1. Zboží je dodáváno zásadně po úplném zaplacení kupní ceny, není-li těmito VOP či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny. V případě, že Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení Zboží ve skladu, případné marné dopravní výkony apod.), přičemž Prodávající je oprávněn zadržet Zboží i po uhrazení kupní ceny Zboží, a to až do doby, než mu budou v plné výši nahrazeny náklady spojené s uložením a skladováním věci. Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou. Fakturace za Služby probíhá společně s fakturací za dodané Zboží, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

7.2. Při Objednávce nestandardních materiálů (tónování, vybrané produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícím složení zálohy až do výše 100% hodnoty Zboží. Kupní smlouva může být uzavřena až po složení této zálohy.

7.3. Nesplní-li Kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb účtovaných Prodávajícím, a to po dobu delší než 30 dnů od určeného data splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. Kupující je současně povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.

7.4. Pokud Kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li v prodlení s platbami, považuje to Prodávající za podstatné porušení smluvních vztahů a je oprávněn:

 1. a) vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo
 2. b) požadovat platbu v hotovosti při odběru nového Zboží nebo platbu předem; a/nebo
 3. c) snížit nebo zrušit sjednaný rabat z ceny Zboží dle Rámcové kupní smlouvy; a/nebo
 4. d) snížit nebo zrušit sjednaný individuální bonus; a/nebo
 5. e) pozastavit či úplně zastavit dodávky Zboží, aniž by to znamenalo porušení Kupní smlouvy či těchto VOP; a/nebo
 6. f) odstoupit od Kupní smlouvy a/nebo Rámcové smlouvy.

7.5. Jakýkoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

7.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 věta první Občanského zákoníku se pro účely Kupní smlouvy a těchto VOP neuplatní.

 1. Záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá za jakost prodávaného Zboží. Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušných norem, technických listů a technologických předpisů Prodávajícího, a to dle data uvedeného v této technické dokumentaci. Po uplynutí data uvedeného v technické dokumentaci Prodávající neodpovídá za jakost Zboží. Záruka za jakost se vztahuje výhradně na neotevřené či obalem nepoškozené Zboží. Obdobně Prodávající odpovídá i za vady Zboží.

8.2. Prodávající vydal písemné Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.

8.3. Podmínkou pro poskytnutí záruky za jakost Zboží je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci Zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

 1. Nebezpečí škody na Zboží.

9.1. Odpovědnost za škody na Zboží (nebezpečí škody na Zboží) přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží (řádným dodáním Zboží za podmínek stanovených těmito VOP nebo Kupní smlouvou). Tentýž následek (tj. přechod nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího) nastává i v případě, že Kupující Zboží nepřevezme, přestože mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností bere Kupující na vědomí, že tento článek (čl. 9.1.) se uplatní i v případě, že Prodávající dodá Zboží před plánovaným termínem dodání.

9.2. Kupující je povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných vad je Kupující povinen prokazatelně zdokumentovat tyto nedostatky na dodacím listu. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na případné reklamace dodaného množství a vad zřetel. Škoda na Zboží, která vznikne po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu, a to v plné výši.

9.3. V případě vzniku škody na Zboží způsobené během přepravy postupuje Kupující v souladu s bodem 9.2. a čl. 10. těchto VOP.

9.4. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.

 1. Odpovědnost za vady

10.1. Kupující nemá práva z vadného plnění a odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží není založena v případě, že se jedná o takovou vadu Zboží, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. Pro účely tohoto článku (čl. 10.1.) se neuplatní § 2103 věta druhá Občanského zákoníku.

10.2. V případě předčasného dodání Zboží je Prodávající oprávněn případné zjištěné vady odstranit do doby určené pro odevzdání Zboží.

10.3. Byla-li vada Zboží způsobena v důsledku postupu Prodávajícího podle chybných návrhů, chybných vzorků nebo chybných podkladů, které mu Kupující opatřil, nezakládá tato skutečnost odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. Prodávající není v tomto případě povinen hodnotit a případně rozporovat vhodnost návrhů, vzorků nebo podkladů opatřených Kupujícím za účelem dodání Zboží.

10.4. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje Kupujícího k vrácení celé zásilky a Kupující je v tomto případě povinen přijmout plnění přepravou nedotčené.

10.5. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.

10.6. V případě reklamace odstínu je možné učinit reklamaci u Prodávajícího do 48 hodin po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí.

10.7. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo jakékoliv zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované Zboží uchovat a odděleně skladovat.

10.8. Případné reklamace kvality dodaných palet EURO jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách Kupujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího Potvrzení.

10.10. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací Zboží, či jeho nevhodným použitím.

10.11. Prodávající také neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením se Zbožím se zjevnou vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit při převzetí či při dispozicí se Zbožím.

 1. 12. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování Kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny Prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálu zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C.

10.13. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce či služby prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek.

10.14. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady Zboží či jiných nároků má Prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladu spojených s jejich řešením, např. také znalecké posudky, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

 1. Ochrana důvěrných informací

11.1. Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě. Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy. Za důvěrné informace se považují zejména (nikoliv však výlučně) sjednaná výše kupní ceny, jakož i výše poskytnutého rabatu dle Rámcové kupní smlouvy a/nebo individuální slevy z kupní ceny dle Kupní smlouvy. 

11.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace:

 1. a) které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil záměrně či opomenutím;
 2. b) které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
 3. c) které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.

11.3. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. 11.1. těchto VOP podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního odběru ke dni porušení předmětné povinnosti.

 1. Salvátorská klauzule

12.1. Je-li jakékoliv ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání, lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného anebo nevynutitelného ujednání.

 1. Ostatní ujednání

13.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP či Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to v plné výši. Oba nároky je Prodávající oprávněn uplatňovat samostatně vedle sebe.

13.2. Nebude-li některý z nároků Kupujícího dle těchto VOP nebo dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.

13.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv Prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato práva uplatnit.

 1. Komunikace

14.1. Kupující nese plnou odpovědnost za zajištění nepřetržité správy jím uvedeného kontaktního e-mailu pro účely zasílání Potvrzení a/nebo další komunikace související s Objednávkou. Okamžikem skutečného odeslání Potvrzení ze strany Prodávajícího z e-mailu s doménou @www.meffert.cz se Potvrzení považuje Kupujícímu za doručené.

14.2. Sjednají-li smluvní strany v Kupní smlouvě zasílání fakturace elektronickou formou, považuje se faktura Prodávajícího za doručenou Kupujícímu okamžikem skutečného odeslání takovéto faktury z e-mailu s doménou @www.meffert.cz.

 1. Rozhodčí doložka

15.1. Všechny spory vznikající z nedodržení Kupní smlouvy a, jakož i spory vyplývající z nedodržení těchto VOP či nároků z nich plynoucích, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 1. Změna Obchodních podmínek

16.1. Prodávající je oprávněn k jednostranné změně VOP, a to za podmínek dále stanovených. Prodávající je oprávněn oznámit změnu VOP prostřednictvím uveřejnění této změny na svých internetových stránkách (www.meffert.cz), a to alespoň 30 dnů před okamžikem účinnosti této změny a současně je oprávněn (nikoliv povinen) informovat Kupujícího o realizaci této změny i jiným vhodným způsobem (například elektronickou poštou, upozorněním na faktuře), přičemž tato notifikace nemá vliv na účinnost změny VOP oznámením (uveřejněním); oznámení (uveřejnění) změny VOP se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky Prodávajícího a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabude účinnosti. Kupující je povinen se se změnou VOP seznámit.

16.2. Pro řešení konkrétní právní skutečnosti a/nebo právní události jsou rozhodující VOP platné v době, kdy toto právní jednání nastalo.

 1. Ochrana osobních údajů

17.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

17.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

17.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při realizaci Objednávky uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

17.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

17.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

17.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

17.6. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

17.7. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Závěrečná ustanovení

18.1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním Kupní smlouvy nebo z použití Zboží. 

18.2. Prodej Zboží se uskutečňuje podle těchto VOP, platného Ceníku Zboží pro příslušné období a případné uzavřené Kupní smlouvy.

18.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2021 do odvolání.

wall
time
roof

Perfektní výsledek docílíte pouze kvalitními nátěry!

Věříme, že váš čas je drahý. Proto si zakládáme na rychlém servisu!

U nás máte všechny produkty a služby pod jednou střechou!

My vás nikdy nenecháme ve štychu! Hledáte řešení? Obraťte se na nás!

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z oboru!

Stistknutím tlačítka odebírat potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Neváhejte, kontaktujte náš
tým odborníků!

Lukáš Holčák
Obchodní ředitel

mob.   +420 602 118 803
email: lukas.holcak@meffert.cz

Jiří Davídek
Vedoucí regionálního prodeje Praha a střední Čechy

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Milan Nešpor
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVER

mob. +420 724 219 537
email: milan.nespor@meffert.cz

Vladimír Apltauer
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – SEVEROZÁPAD

mob: +420 602 241 278
email: vladimir.apltauer@meffert.cz

Martin Kašpar
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – VÝCHOD

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Petr Mistoler
Vedoucí regionálního prodeje Čechy – JIHOZÁPAD

mob. +420 602 221 209
email: petr.mistoler@meffert.cz

David Klučka
Vedoucí regionálního prodeje Morava – SEVER

tel.   +420 601 084 627
email: david.klucka@meffert.cz

Stanislav Müller
Vedoucí regionálního prodeje Morava – JIH

tel.   +420 601 084 629
email: stanislav.muller@meffert.cz

Monika Viciánová
Externí vedoucí regionálního prodeje Slovensko

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Pavel Kabíček DiS.
Vedoucí logistiky

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Napiše nám o radu
odpovíme do 24 hod!