Kvalitativní tř.A

files/Meffert/etics/certifikáty/2.JPG

Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)
logo-kvalitativni-trida-a.gif
 
 
 

S cílem dále zvýšit  kvalitativní  úroveň tepelně izolační kontaktních systémů stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským požadavkům  rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také  vybrané součásti  splňující  tyto rozšířené a náročnější požadavky dávají potom  větší jistotu  pro dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků  svědčí také o tom, že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně  značnou pozornost. 

Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních  systémů (ETICS).  V současnosti jsou platná  Technická pravidla  TP CZB 05-2007.

Osvědčení o  splnění požadavků pro  kvalitativní třídu A mohou získat jen  ty ETICS, které splňují technické požadavky podle  Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k ním vydáno evropské prohlášení o shodě, mohou užívat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na  stavební výrobek a splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní  třídu.

Osvědčení se vydává  pro ETICS jako celek a může být  Cechem vydáno také pro  jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro  hmoždinky, tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu.

Stanovené požadavky  pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti  také požadavky na značení a technickou dokumentaci.

Do kvalitativní třídy  A spadají  jen ty ETICS a jejich součásti, které splní všechny

 výše uvedené požadavky a  je pro ně Cechem pro zateplování budov vydáno Osvědčení  o splnění požadavků. Jednotlivá platná osvědčení jsou uvedena pod……Kvalitativní třída A/Osvědčení ETICS.

 

 

Logo Kvalitativní třída Aje ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví.