Izolant - minerální vata

pru%C5%99ez.jpgdüfa Therm WOOL / MD Therm System A2 classic

 logo-kvalitativni-trida-a.gif   ETA.PNG  logo.png SVT1536

 

 

Společnost Meffert ČR spol. s r.o. je dlouholetým dodavatelem vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) pro odborné zpracovatele. Nabízí systémy s polystyrénovým a minerálním izolantem, doplněné širokým spektrem ušlechtilých tenkovrstvých omítek pro jejich povrchovou úpravu.

Tyto zateplovací systémy je možné použít pro dodatečné zateplení starších objektů – panelových domů, rodinných domků, průmyslových objektů i pro zateplení novostavebnich povrchovou úpravu.
Kvalita dodávaných systémů je dlouhodobě ověřována a certifikována nejen dle povinných legislativních předpisů (ETAG 004), ale i celou řadou nepovinných zkoušek a testů. O kvalitě vypovídá i fakt, že společnost Meffert ČR spol. s r.o. byla jedním z prvních držitelů prestižního ocenění svých systémů tzv. „Kvalitativní třídou A“, kterou na základě celé řady doplňujících zkoušek uděluje Cech pro zateplování budov.
Společnost Meffert ČR spol. s r. o. ke svým systémům dodává i kompletní příslušenství pro montáž těchto systémů, zajišťuje odborná školení provádějících firem, provádí posouzení stavu objektů před zateplením, navrhuje optimální skladbu systému pro konkrétní objekt a spolupodílí se na kontrolním servisu během aplikace systémů – to vše s cílem dlouhodobého a bezproblémového fungování aplikovaných systémů.
Společnost Meffert ČR spol. s r.o. také zajišťuje řešení pro regeneraci starších zateplovacích systémů či běžných fasád, např. v případě jejich biologického napadení.

Pro%C4%8D%20zateplovat.PNGProč zateplovat ?

 

• zateplení = návratná investice
• možnost úspor 30 – 50 % nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech
• omezení vzniku plísní
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce
 

1. Příprava podkladu 

 
Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval tyto podmínky:
• rovinnost ( odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu )
• čistota podkladu ( odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyzrálost
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat – nejlépe štětkou, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).
 

zs%201.jpg2. Založení zateplovacího systému

 
Založení zateplovacího systému se provádí pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířka odpovídá tloušťce izolantu. Lišty se
připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacích hmoždinek. Při nerovnosti podkladu se používá plastových vyrovnávacích
podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2–3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů.
 
 

zs%20vata.PNG3. Izolační desky a jejich lepení 

 
Nanášení lepící hmoty se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40 % plochy izolační desky. Desky je nutné lepit
celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a třech bodech v podélné ose desky.
Izolační desky se lepí ve vodorovných pásech od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně
jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla.
ZS%203.PNG
 

4. Přebroušení a kotvení izolantu 

 
S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést.
Otvory pro kotvení hmoždinkami musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek a hloubka otvoru musí být minimálně o 10mm větší než kotevní délka hmoždinky. Při vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Talířky hmoždinek musí lícovat s povrchem desek. Kotvení se provádí nejdříve 48 hodin po nalepení izolačních desek.
 
Pro systém düfa Therm Wool lze použít pouze hmoždinky s ocelovým trnem.
Kategorie materiálů: A – beton D – beton z lehčeného kameniva B – zdivo z plných cihel  E – pórobeton C – zdivo z děrovaných cihel
 
zs%204.PNG
 

zs5.PNG5. Základní vrstva a její výztuž 

 
Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy.
zs%206.PNG

6. Povrchová úprava 

 
Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).
Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo válečkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.
 
Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému.
Přehřívání povrchu zateplovacího systému může způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporučují odstíny s HBW  30. Vhodnost vybraného odstínu konzultujte s dodavatelem.
 
Veškeré montážní práce při aplikaci ETICS musí být v souladu s ČSN 73 2901 a vydaným Montážním návodem k systémům ETICS düfa Therm EPS F a düfa Therm Wool.